سنسور لییل RAKI LIR100


اتصاالت و نحوه سیم بندی: 

- اتصال سیم قهوه ای برای ولتاژ مثبت 01 تا 42 ولت  
میباشد.  
- اتصال سیم آبی رنگ برای ولتاژ صفر یا GND است.  
- اتصال سفید رنگ Drain یا ورودی جریان برای سویچ فرمان است.  
- اتصال مشکی رنگ Source یا خروجی جریان برای سویچ فرمان میباشد. 

برای استفاده از سنسور بصورت خروجی مثبت (PNP) بصورت زیر عمل کنید: 

Snow