سنسور ظرف بینRAKI TIR100


تشخیص عبور اشیاء از بین فرستنده و گیرنده ی سنسور بوسیله پرتوهای نوری با طول موج 850 نانومتر و  
بصورت مدوله شده با فرکانسی مشخص که با وجود قدرت نفوذ باال با نورهای مزاحم محیطی مثل نور آفتاب  
تداخلی ندارد .

 

بور سریع اشیاء در بین دو قسمت سنسور تشخیص داده میشود .این سنسور در دو مود کار میکند . 
مود اول در شرایطی است که فرستنده و گیرنده در فاصله ای کمتر از40  سانتی متر از هم قرار دارند و یا با  
پتانسیومتر میزان نور فرستنده کاهش نیابد .در این حالت وجود شی ء در بین فرستنده و گیرنده موجب فعال شدن  
خروجی سنسور میشود .در مود دوم فاصله فرستنده و گیرنده بیشتر از 40 سانتی متر است و یا با پتانسیومتر  
میزان نور فرستنده کاهش یافته است .در این حالت هنگام عبور شیء یک پالس در حدود 200 میلی ثانیه در  
خروجی ایجاد میشود .به این ترتیب میتوان فاصله فرستنده و گیرنده را تا چند متر افزایش داد.