سنسور لیبل RAKI LIR100


این سنسور با مدوله سازی بر نور فروسرخ میتواند در  محیط های نوری مختلف عملکرد خود را حفظ کند، یعنی  نورهای محیطی مثل نور خورشید بر عملکرد آن تاثیر چندانی  ندارند.  

- در خروجی این سنسور از ماسفتهای قدرت متوسط استفاده  شده است که امکان سویچ با حداکثر یک آمپر را فراهم  میکند. خروجی میتواند بصورت منفی یا مثبت بکار رود.