سنسور نوری RAKI MR400


 این سنسور با مدوله سازی بر نور فروسرخ میتواند در محیط های نوری  مختلف عملکرد خود را حفظ کند، یعنی نورهای محیطی مثل نور خورشید  بر عملکرد آن تاثیر چندانی ندارند.  

RAKI MR400

- در خروجی این سنسور از ماسفتهای قدرت متوسط استفاده شده است که  امکان سویچ با حداکثر یک آمپر را فراهم میکند. خروجی میتواند بصورت  منفی یا مثبت بکار رود.  

- این سنسور میتواند بازتاب نور مدوله شده را از روی سطوح مختلف  فلزی، غیر فلزی، شفاف یا کدر و حتی کامال مشکی تشخیص دهد. از این  رو از این سنسور برای تشخیص اجسام مختلف و حتی ظروف پت شفاف  و شیشه ای و ورقهای شفاف و باریک شیشه ای یا نایلونی میتوانید  استفاده نمایید.